Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 3508Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-006134 het dempen en gedempt houden van overig oppervlaktewater en het ter compensatie gaven en hebben van overig oppervlaktewater ter hoogte van Zuidbuurtseweg 12 in Zoeterwoude

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 31 maart 2020 een vergunning verleend voor

a. het dempen en gedempt houden van 21 m² overig oppervlakte water in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering,

b. het ter compensatie graven en hebben van 27 m² overig oppervlaktewater in de kernzone van een regionale waterkering, ter hoogte van Zuidbuurtseweg 12 in Zoeterwoude.

 

De stukken liggen tot en met 12 mei 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer R. Loomans de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 13.

 

Leiden, 31 maart 2020