Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 3503Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-002320 diverse werkzaamheden in het zuidelijke deel van de Langeraarse plassen in Ter Aar

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 31 maart 2020 een vergunning verleend voor het aanleggen en hebben van een recreatie-eiland en het plaatsen van stroming- en golf barrières in de vorm van steenkorven in/boven het water van de Langeraarse Plassen en het daardoor dempen van in totaal ca. 2078 m2 overig oppervlaktewater in de Noordeind- en Geerpolder. Een en ander vindt plaats in het zuidelijk deel van de Langeraarse Plassen, direct langs het bestaande pad (Kerkpad) dat door de Langeraarse plassen loopt op de kadastrale percelen: Ter Aar sectie A nrs.9006, A9007, en A nr.8945 in de gemeente Nieuwkoop.

 

De stukken liggen tot en met 12 mei 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer G. Koning van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 95.

 

Leiden, 31 maart 2020