Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 3495Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-005644 het leggen en hebben van een spirosolduiker ter hoogte van Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 31 maart een vergunning verleend aan Gemeente Alphen aan den Rijn voor het leggen en hebben van een Ø 1.200 mm spirosolduiker met een lengte van 50 meter in de beschermingszone van de regionale waterkering, in primair oppervlaktewater van de polder Ridderveld en de Bijlen ter hoogte van de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn.

 

De stukken liggen tot en met 12 mei 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Pacros van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 38 17.

 

Leiden, 31 maart 2020