Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 3492Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-002919 diverse werkzaamheden ter hoogte van de Aarkade en De Vest in Alphen aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 31 maart 2020 een vergunning verleend aan gemeente Alphen an den Rijn voor

- De sloop van een brug in de regionale waterkering.

- Het aanleggen en hebben van een brug met een doorvaartbreedte van 5,42 meter en doorvaarthoogte van 1,52 meter in primair oppervlaktewater van de boezem;

- Het dempen van 42 m² primair boezemwater en het gebruik maken van 42 m² primair boezemwater uit de vergunning V61757 van de gemeente Alphen aan den Rijn,

- Het aanleggen en hebben van een brug met de landhoofden in de regionale waterkering ter hoogte van de Aarkade en De Vest in Alphen aan den Rijn.

 

De stukken liggen tot en met 12 mei 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer A. Pacros van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 38 17.

 

Leiden, 31 maart 2020