Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 3450Overige overheidsinformatieDefinitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

Op 24 maart heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2020 definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijziging heeft betrekking op de gebieden rond Dwingeloo en Westerbork als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige wijzigingen hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

Voor meer informatie over Waterschapszorg, zie www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, alsook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

De ontwerplegger heeft van 9 december tot en met 19 december ter inzage gelegen. Hierop zijn 11 zienswijzen binnengekomen. Als gevolg van 7 daarvan en 5 ambtshalve wijzigingen is de definitieve legger ten opzichte van het ontwerp gewijzigd. Via de bijlage aan de linkerzijde van deze pagina kunt u de reactienota inzien.

De definitieve legger van de gebieden rond Dwingeloo en Westerbork is te raadplegen via volgende link:https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=11d3be7e31f34bd680d72b420be2b408

Op deze definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige.

De definitieve legger van de gebieden rond Dwingeloo en Westerbork ligt met ingang van vrijdag 3 april gedurende zes weken ter inzage tot en met donderdag 14 mei 2020. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en overige belanghebbenden die redelijkerwijs geen zienswijze konden indienen, in deze periode een beroep indienen tegen het besluit. Na deze periode is de leggerwijziging voor dit gebied onherroepelijk.

Het definitieve besluit om de legger in deze gebieden te wijzigen wordt nu gepubliceerd, maar treedt in werking op 1 januari 2021. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft.

Beroep bij de rechtbank

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen de legger beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest.

Beroep is mogelijk voor zover onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit en de gronden waarop het beroepschrift rust.

In geval van spoedeisende belangen kan gelijktijdig of na het indienen van beroep een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Zwolle, 24 maart 2020