Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 3400Beschikkingen | afhandelingNijverdal, persleiding langs waterloop WL02627

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

gemeente Hellendoorn voor het aanbrengen en hebben van een persleiding tussen bedrijventerrein ’t Lochter 3 en de RWZI te Nijverdal. De leiding wordt langs de waterloop WL02627 (afvoervak AV17646) ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Hellendoorn, sectie N, nummer 9838 te Nijverdal.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2027042.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

 

Almelo, 30 maart 2020