Waterschapsblad van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaWaterschapsblad 2020, 3248Beschikkingen | afhandelingAanvullend Projectplan ‘Zandwetering Wijhe’ (dossiernummer Z/20/032288)

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet is door het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta het Aanvullend Projectplan ‘Zandwetering Wijhe’ in de gemeente Olst-Wijhe vastgesteld.

 

Op 23 april 2019 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta het projectplan Zandwetering Wijhe vastgesteld. Dat is bekend gemaakt in het Waterschapsblad van 26 april 2019, nr. 4628.

Het vastgestelde projectplan voorziet in hoofdlijnen in:

 

 • 1.

  Vis passeer baar maken van de Zandwetering, Kaderrichtlijn Water (KRW) opgave.

 • 2.

  Telemetrisch bestuurbaar maken van stuw Tongerenbrug, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) opgave.

 • 3.

  Herstelwerkzaamheden onderhoudspad, Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat (implementatie van IBOOM).

 • 4.

  Oevers natuurvriendelijk maken en beplanting aanbrengen (KRW opgave).

 • 5.

  Beschoeiing plaatsen op enkele trajecten.

 

Echter zijn er nieuwe inzichten ontstaan ten opzichte van het vastgestelde projectplan, enerzijds om het oorspronkelijk projectplan te verfijnen/verbeteren en anderzijds om kosten te besparen. Vandaar dit aanvullende projectplan.

 

Het plan ligt vanaf 30 maart 2020 gedurende 6 weken ter inzage in het kantoor van het waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 in Zwolle (tijdens kantooruren) en via de links in deze bekendmaking.. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap (Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle) zijn ingediend. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt of beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaar- of beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Meer informatie?

Voor vragen over het projectplan of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/20/032288.