Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 3081Plannen | overigWatervergunning Marconiweg Tholen

Het waterschap heeft op 19 maart een watervergunning verleend voor het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van overtollig (mogelijk) verontreinigd hemelwater afkomstig van de bouwplaats gelegen aan de Marconiweg in Tholen.