Ontwerp projectplan Waterwet ‘Herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt onder meer samen met omwonenden, gemeente Lochem, Provincie Overijssel en Stichting Welzijn Lochem om de wijk Molengronden III te beschermen tegen hoogwater en klimaat robuuste inrichting te realiseren.

De maatregelen zijn er gericht op het verhogen van de kwaliteit van de blauw-groene structuren en deze te combineren met de hoogwaterbescherming van de wijk Molengronden III. De uit te voeren watermaatregelen betreffen:

 

 • 1.

  Het verwijderen van een vaste overlaat

 • 2.

  Het plaatsen van een beweegbare geautomatiseerde klepstuw

 • 3.

  Het verwijderen van een brug

 • 4.

  Het aanleggen van een grondkade

 • 5.

  Het verleggen van de Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek

 • 6.

  Opheffen van een schouwpad

 • 7.

  Aanpassing van het talud van Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan. In verband met de uitbraak van Coronavirus COVID-19[1] vindt er geen inloopbijeenkomst plaats. Gedetailleerde informatieverstrekking vindt plaats via de projectwebpagina van het Waterschap: https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/nieuwe-beek/.

Bewoners van de wijk Molengronden ontvangen per post een brief met een verwijzing naar de website. Verder is er een aankondiging in de lokale krant de Berkelbode.

Heeft u vragen over het ontwerp-Projectplan Waterwet ‘herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’ dan kunt u die telefonisch of per mail vragen stellen aan projectleider Jaco van Langen tel. 0314 369 369; j.vanlangen@wrij.nl. De vragen en antwoorden worden verzameld en uiterlijk donderdag 23 april gepubliceerd op de bovenstaand website van Waterschap Rijn en IJssel.

[1]https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Naar boven