Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 2873Beschikkingen | afhandelingVriezenveen, maatwerkvoorschrift rioolwaterzuiveringsinstallatie Vriezenveen

Activiteitenbesluit milieubeheer

Betreft een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5e zevende lid en de beschreven overwegingen het maatwerkbesluit met kenmerk Z-1608127/u1731289 van 7 maart 2017 te verlengen tot 31 december 2021.

Ter inzage

Het besluit en de onderliggende stukken ligger ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1924173.

Bezwaar

Tegen dit besluit staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. Dit besluit is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 17 maart 2020