Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 2784Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ontwerp leggerbesluit Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk verleggen en aanpassen van de Watervalderbeek in de Beekstraat en de Stationstraat te Meerssen in de gemeente Meerssen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het voornemens is om de legger van oppervlaktewaterlichamen te wijzigen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De wijziging heeft betrekking op het gedeeltelijk verleggen en aanpassen van de Watervalderbeek in de Beekstraat en de Stationstraat te Meerssen in de gemeente Meerssen. De leggerwijziging is ingeschreven onder zaaknummer 2020-Z230.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Het ontwerp leggerbesluit met bijbehorende stukken kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2020-Z230.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u ten minste een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 18 maart 2020

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf