Start inspraak ontwerp-projectplan Enkele Wiericke – project KWA+

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Het waterschap heeft het voornemen om op grond van artikel 5.4 van de Waterwet een projectplan vast te stellen voor werkzaamheden aan de auto- en fietsbrug in de Enkele Wiericke. Deze bruggen zorgen voor een knelpunt in de wateraanvoer naar West-Nederland tijdens extreme droogte. Het plan is om de twee bruggen te vervangen door nieuwe bruggen.  Het ontwerp-projectplan is op 10 maart 2020 vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden en vrijgegeven voor inspraak.

Stukken inzien 

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende bijlagen inzien van 12 maart t/m 22 april 2020 via de website van het waterschap: https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/klimaatbestendige/nieuws-kwa/nieuws/start-inspraak-0/ 

Het ontwerp-projectplan ligt tijdens kantooruren ook ter inzage op het waterschapskantoor. Mocht u een toelichting willen op de plannen, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Martijn Oosting.

Inspraak 

Bent u belanghebbende? U kunt gedurende een periode van zes weken uw zienswijze op het ontwerp-projectplan indienen. Dit kan per e-mail naar MartijnOosting@hdsr.nl of schriftelijk naar onderstaand adres. U heeft hiervoor de tijd tot en met 22 april 2020. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlandent.a.v. Martijn OostingPostbus 5503990 GJ Houten Het college van het waterschap informeert iedereen die heeft ingesproken over de wijze waarop de zienswijze in het projectplan wordt verwerkt. Dit gebeurt nadat het college het plan heeft vastgesteld. Voor de goede orde wijzen wij u er op dat belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend over het ontwerp projectplan, na de vaststelling van het definitieve projectplan daartegen geen beroep in kunnen stellen (bij de rechtbank).

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Martijn Oosting, tel. 06 2029 4006 of per mail MartijnOosting@hdsr.nl

Houten, 12 maart 2020

 

Naar boven