Rectificatie ontwerp wijziging, intrekking en vaststelling beleidsregels en algemene regels watersysteem

Deze bekendmaking betreft een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 27 februari 2020. De rectificatie is naar aanleiding van vragen over de legenda’s bij de kaarten beregeningsbeleid en drainagebeleid. De legenda’s zijn aangepast en alle stukken worden opnieuw ter inzage gelegd.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel is voornemens de beleidsregels en algemene regels voor beregening en drainage te herzien. Beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen worden beoordeeld. Algemene regels bevatten een vrijstelling van de vergunningplicht onder voorwaarden.

De voorgenomen herziening bestaat uit:

Onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing 

Wijzigen van de kaart behorende bij artikel 1 van de “Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing” d.d. 21 mei 2013. De oude kaart wordt ingetrokken en wordt vervangen door de nieuwe kaart “Beregeningsbeleid”

Korte toelichting legenda beregeningsbeleid:

 • 1.

  Rood gebied: nieuwe onttrekkingen zijn niet toegestaan

 • 2.

  Rood, groen gearceerd gebied: nieuwe onttrekkingen zijn niet toegestaan, tevens is hier de Wet natuurbescherming van toepassing.

 • 3.

  Groen gearceerd gebied: hier geldt een vergunningplicht. Onder voorwaarden kan volstaan worden met een melding, zie hiervoor de algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009. Tevens is de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit kan betekenen dat ook toestemming noodzakelijk is vanuit de provincie.

 • 4.

  Wit gebied: hier geldt een vergunningplicht. Onder voorwaarden kan volstaan worden met een melding, zie hiervoor de algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.

Drainage 

Wijziging van: 

 • 1.

  De algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, afdeling IV, door middel van het in zijn geheel vervangen van artikel 1, inclusief toelichting en de hierbij behorende kaart “Drainagebeleid”.

 

Vasstellen van: 

 • 1.

  Beleidsregel 3.2: Drainage

 

Zienswijzen 

De ontwerp-besluiten kunt u vinden in de bijlagen. Ze liggen van 9 maart 2020 t/m 20 april 2020 ter inzage. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Uw reactie kunt u binnen deze termijn richten aan: Waterschap Rijn en IJssel, unit Advies en Strategie, t.a.v. de heer H. Witteveen, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem, tel. 0314-369369 (algemeen nummer) of via info@wrij.nl, t.a.v. H. Witteveen onder vermelding van zienswijzen beregenen en drainage.

Vervolg 

Na de terinzagelegging zal, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, definitieve besluitvorming plaatsvinden. Tegen besluiten omtrent vaststelling van beleidsregels en algemene regels staat geen bezwaar of beroep open.

 

Naar boven