Ter inzage: Ontwerpbegroting 2021 van het Waterschapshuis

Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis samen met de andere waterschappen in Nederland. Voor de aan haar opgedragen taken stelt Het Waterschaphuis jaarlijks een begroting op. Met deze begroting wil Het Waterschapshuis duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen in 2021 wil gaan besteden.

Ter inzage

De ontwerpbegroting 2021 van Het Waterschapshuis ligt tot en met 23 maart 2020 ter inzage op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem. De stukken zijn tevens als bijlage bij deze kennisgeving gevoegd en zijn onderdeel van deze kennisgeving. Als u schriftelijk een exemplaar toegezonden wilt krijgen, dan kan dit tegen betaling van de kosten.

Zienswijze

Zienswijzen op deze begroting kunt u tot en met 23 maart 2020 schriftelijk indienen bij Waterschap Rijn en IJssel (Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem), t.n.v. de heer Melssen.

 

Naar boven