Waterschapsblad van Waterschap Vallei en Veluwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Vallei en VeluweWaterschapsblad 2020, 2403Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving ontwerpbesluit Projectplan natuurvriendelijke oevers De Wiel Nijkerk

Op 2 maart 2020 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe het Projectplan natuurvriendelijke oevers De Wiel Nijkerk in ontwerp vastgesteld.

Voor het projectplan en de bijlagen, zie hiernaast bij Externe bijlagen. Het betreft de volgende documenten:

a. Projectplan natuurvriendelijke oevers De Wiel Nijkerk (ontwerpbesluit);

b. Overzicht maatregelen De Wiel

c-e. Tekeningen BS 001A t/m BS 005A.

 

Inspraakperiode

U kunt van 9 maart 2020 tot en met 19 april 2020 het ontwerp en de bijlagen inzien. Het projectplan met de bijbehorende stukken ligt tijdens de inspraakperiode (tijdens openingstijden) ter inzage in het waterschapshuis, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn en in het gemeentehuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk.

Wie kan er een zienswijze geven?

Als u belanghebbende bent bij dit projectplan, kunt u daarover gedurende de inspraakperiode (zie hierboven) een zienswijze indienen. Na de inspraakperiode wordt het definitieve projectplan vastgesteld.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het projectplan daartegen ook geen beroep bij de rechtbank in kunt stellen.

Wat moet u in uw zienswijze vermelden?

Het gaat er om aan te geven op welk(e) onderdeel/onderdelen van het besluit uw zienswijze betrekking heeft en uw reden(en). Verder zijn nodig: uw naam, adres en woonplaats.

 

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het digitale formulier op https://www.vallei-veluwe.nl/formulieren/zienswijze-de-wiel/. Lukt het niet via dit formulier? Zend uw zienswijze dan per email naar info@vallei-veluwe.nl. Neem als onderwerp: Zienswijze Projectplan natuurvriendelijke oevers De Wiel Nijkerk, ter attentie van E. W. Douma.

Schriftelijk (per brief) of mondeling uw zienswijze indienen is ook mogelijk.

Een schriftelijke zienswijze kunt u zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, ter attentie van de heer E. Douma, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Een mondelinge zienswijze kan telefonisch plaatsvinden of op kantoor:

  • voor een telefonische zienswijze kunt u contact opnemen met het Team juridische zaken;

  • voor het geven van een mondelinge zienswijze op kantoor verzoeken wij u om van te voren telefonisch een afspraak te maken met het Team juridische zaken.

 

Vragen

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Egbert Douma (projectleider), telefoonnummer (06) 20 81 09 91.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met Jaap Doude van Troostwijk, juridisch adviseur, telefoonnummer (055) 5 272 911.

 

Apeldoorn,

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

drs. ing. K.A. Blokland,

secretaris

drs. T. Klip-Martin,

dijkgraaf