Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit beneden-Berkel Lochem - Warken 2020-2025

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 25 februari 2020 het ontwerp-peilbesluit van de beneden-Berkel tussen Lochem en Warken vastgesteld. Het ontwerp-peilbesluit ligt van 9 maart tot en met 19 april 2020 ter inzage en in die periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Toelichting

Het ontwerp-peilbesluit bevat de onder- en bovengrenzen van 4 peilvakken in de beneden-Berkel tussen Lochem en Warken. Het gaat om peilvakken met inlaatmogelijkheid vanuit het Twentekanaal.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 1 april 2020 is er een inloopbijeenkomst waar u het ontwerp-peilbesluit kunt inzien. Er zijn vertegenwoordigers van het waterschap aanwezig om het peilbesluit toe te lichten en waar u vragen aan kunt stellen.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 april 2020 van 19:00 tot 21:00 uur in de Theaterzaal op Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14 te Almen.

Inzage

De volledige tekst van het ontwerp-peilbesluit en het peilenplan (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze webpagina staat onder 'externe bijlagen'.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke en/of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem;

  • 2.

    Schriftelijk digitaal. U stuurt uw zienswijze naar info@wrij.nl ter attentie van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

  • 3.

    Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw M. Waenink, telefoon 0314 – 369369 of email: M.Waenink@wrij.nl.

 

Uw schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft. Vermeld tevens het kenmerk ‘WRY-63210451’ in het onderwerp. Als u dit wenst kunt u aangeven dat uw zienswijze in de verdere procedure wordt geanonimiseerd.

 

Inlichtingen

Voor verdere inhoudelijke informatie over het ontwerp-peilbesluit kunt u contact opnemen met de projectleider Louisa Remesal, telefoonnummer 0314 - 369369 of email L.Remesal@wrij.nl.

 

 

Naar boven