Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2020, 2347Beschikkingen | afhandelingOntwerp projectplan Peilopzet Oudendijk

 

Hierbij maken wij bekend dat het ontwerp projectplan Peilopzet Oudendijk is goedgekeurd op 27 februari 2020.

Het project betreft het realiseren van een nieuw peilgebied en kent daarbij de volgende doelstellingen:

- Peilhandhaving;

- het verbeteren van de doorstroming;

- het verbeteren van de waterkwaliteit

- het tegengaan van verzilting

Het projectplan ligt van 6 maart tot en met 17 april 2020 ter inzage bij:

Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100 te Ridderkerk, op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerp-projectplan ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, ter attentie van de project Peilopzet Oudendijk, postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Voor nadere inlichtingen over dit projectplan kunt u terecht bij Ricky Boogert te bereiken via het Waterschapsloket. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 0900 - 2005005 (lokaal tarief) of stuur een mail naar: 2005005@wshd.nl

 

Ridderkerk, 27 februari 2020

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

drs. H.C. Jongmans MPM, secretaris-directeur