Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 2215Overige overheidsinformatieBekendmaking verkort projectplan 362613 Gebied Beerze & Reusel, plaatsen stuwconstructies

 

Het dagelijks bestuur maakt het volgende bekend.

 

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 5 maart 2020 het besluit betreffende projectplan "362613 Gebied Beerze & Reusel, plaatsen stuwconstructies" vastgesteld.

Dit projectplan houdt onder meer het volgende in:

 

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, te onderhouden en in te richten, zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. Vanuit de regelingen 'Wel goed water geven' van de ZLTO en Actieplan Leven‑de‑Dommel (voor o.a. slim sturen en water conserveren) is in 2019 geld beschikbaar gesteld voor waterconserverende maatregelen. Vanuit dat kader zijn in het stroomgebied van de Beerze & Reusel op diverse locaties stuwconstructies geplaatst ten behoeve van het reguleren en conserveren van het oppervlaktewater.

 Op onderstaande locaties zijn stuwconstructies geplaatst/aangebracht: (Locaties op gemeente en plaatsnaam, straatnaam en watergangnummer)

 Gemeente Bladel: ‑Hoogeloon (L 515), Den Aard, BZ 100; 2 schotbalkstuwen (A + B) verbonden met duikers Ø500mm, lengte ca. 2,40m1 ‑Bladel (K 736), Bredasebaan, BZ 9; 1 schotbalkenstuw verbonden met duiker Ø500mm, lengte ca. 2,40m1 ‑Bladel (H 343), Rond Deel, RS 51; 1 schotbalkenstuw (goot) ‑Bladel (G 1767, G 1756 en G1750), Kapelweg – Ganzestraat (Ecozone), B watergang; 1 schotbalkenstuw verbonden met duiker Ø500mm, lengte ca. 2,40m1 en 2 gronddammen

 Gemeente Oirschot: ‑Westelbeers (H 755), Landschotse Heide/Ir. van Meelweg, BZ 137; 1 schotbalkenstuw verbonden met duiker Ø500mm, lengte ca. 2,40m1 ‑ Oostelbeers (F 30), Achterste Heistraat, RS 364; 1 schotbalkenstuw Gemeente Eersel: ‑Vessem (M 849), Hoogcasteren, BZ 107; 1 schotbalkenstuw (sponning voor duiker) ‑Eersel (H 182), Groenstraat, BZ 98; 1 schotbalkenstuw verbonden met duiker Ø500mm, lengte ca. 2,40m1

 Gemeente Reusel De Mierden ‑Lage Mierde (H 48), Kruisvelden, RS 39; 1 schotbalkenstuw verbonden met duiker Ø500mm, lengte ca. 2,40m1 ‑Hulsel (K 152), Heideweg, BZ 49‑AA; 1 gronddam ‑Reusel (F 24), Lage Mierdsedijk, RS 7; 1 schotbalkenstuw

 Gemeente Hilvarenbeek: ‑Haghorst (N 1619), Ontginningsweg, RS366; 1 schotbalkenstuw verbonden met duiker Ø500mm, lengte ca. 10m1

 Onderhoudsplicht De bouwkundige onderhoudsplicht van de hierboven vermelde kunstwerk(en) komt ten laste van Waterschap De Dommel. Dit omdat de kunstwerk(en) zich bevinden in A watergangen en/of één of meerdere doelstellingen van het waterschap vervullen en waterhuishoudkundig een dermate belangrijke rol vervullen dat het waterschap ook de meest voor de hand liggende en logische instantie is om het bouwkundig onderhoud te dragen. Uitzondering op bovenstaande zijn de stuw en de gronddammen in Bladel in de Ecozone (percelen G 1767, G 1756 en G1750). Hiervan ligt de (bouwkundige) onderhoudsplicht bij de Gemeente Bladel.

 Op onderstaande locaties zijn stuwconstructies verwijderd, omdat deze overbodig zijn geworden: (Locaties op gemeente en plaatsnaam, straatnaam en watergangnummer) Gemeente Reusel De Mierden ‑Lage Mierde (H 48), Kruisvelden, RS 39; 1 drempel bekend als ‘ST0000552’ is verwijderd (vervangen door nieuwe schotbalkenstuw)

 Gemeente Eersel: ‑Vessem (K 28), Buikheide, BZ 130; 1 schotbalkenstuw (buiten gebruik) bekend als ‘ST0000027’.

 Gemeente Bladel: ‑Bladel (H 2754), Zwartakkers, RS 52‑AA; 1 schotbalkenstuw

 

Projectplan met bijlagen ter inzage

Dit projectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking.

 

Het verkort projectplan en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website:

https :// www . dommel . nl / gvop

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende 6 weken vanaf de dag na die waarop

   

het besluit is bekendgemaakt bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel t.a.v. secretariaat bezwaren, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

 

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

‑ naam en adres van de indiener;

‑ de dagtekening;

‑ omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is ingediend en zo mogelijk een

afschrift van het besluit;

‑ gronden van het bezwaar.

Verder dient het bezwaarschrift door de indiener te zijn ondertekend.

 

Naast een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Toon Kemps, telefoonnummer (0411) 618 618.