Ter inzage: Ontwerp wijziging, intrekking en vaststelling beleidsregels en algemene regels watersysteem

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel is voornemens de beleidsregels en algemene regels voor beregenen en drainage te herzien. Beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen worden beoordeeld. Algemene regels bevatten een vrijstelling van de vergunningplicht onder voorwaarden.

De voorgenomen herziening bestaat uit:

Onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing

Wijzigen van de kaart behorende bij artikel 1 van de “Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing” d.d. 21 mei 2013. De oude kaart wordt ingetrokken en wordt vervangen door de nieuwe kaart “Beregeningsbeleid”

Drainage

Wijziging van:

 

  • -

    De algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, afdeling IV, door middel van het in zijn geheel vervangen van artikel 1, inclusief toelichting en de hierbij behorende kaart Drainagebeleid.

 

Vasstellen van:

  • -

    Beleidsregel 3.2: Drainage

 

Zienswijzen

De ontwerp-besluiten kunt u vinden in de bijlagen. Ze liggen van 27 februari 2020 t/m 9 april 2020 ter inzage. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Uw reactie kunt u binnen deze termijn richten aan: Waterschap Rijn en IJssel, unit Advies en Strategie, t.a.v. de heer H. Witteveen, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem, tel. 0314-369369 (algemeen nummer) of via info@wrij.nl, t.a.v. H. Witteveen onder vermelding van zienswijzen beregenen en drainage.

Vervolg

Na de terinzagelegging zal, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, definitieve besluitvorming plaatsvinden. Tegen besluiten omtrent vaststelling van beleidsregels en algemene regels staat geen bezwaar of beroep open.

Naar boven