Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2020, 1753Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving ter inzage ontwerp projecplan Klimaat robuuste polders, Workumer Nieuwland

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân maakt bekend dat ter inzage ligt het

 

Ontwerp-projectplan Klimaat robuuste polders, Workumer Nieuwland

 

Het plan voorziet in de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

 

- De verbreding van het leggerprofiel van het hoofdwater OAF-B202 parallel aan de Lange Leane, zuidelijk deel.

 

- De verbreding van het leggerprofiel van het hoofdwater OAF-B199 parallel aan de Lange Leane, noordelijk deel.

 

- De verbreding van het leggerprofiel van het hoofdwater OAF-B200. Betreft de hoofdwatergang voor gemaal Workumer Nieuwland.

 

- De verbreding van het leggerprofiel van het schouwwater OVK0161728. Betreft het verruimen van schouwwatergang ten westen van Aldedyk. Deze schouwwatergang wordt opgewaardeerd tot hoofdwatergang.

 

- De verbreding van het leggerprofiel van het schouwwater OVK0168073. Betreft te verruimen schouwwatergang aan de oostzijde langs de Aldedyk, noordelijk deel.

 

- De verbreding van het leggerprofiel van het schouwwater OVK0145471- Betreft te verruimen schouwwatergang aan de oostzijde langs de Aldedyk, zuidelijk deel.

 

- Het aanbrengen van een nieuwe inlaat t.p.v. het te verwijderen gemaal polder Westerein.

 

- Het verwijderen van het gemaal KGM0003420, betreft gemaal Westerein aan de Aldedyk.

 

- Het dempen van watergang (soort: overig water) tussen percelen ten zuiden van de Hylperdyk.

 

 

Het werk is gelegen in de gemeente Súdwest-Fryslân ten zuiden polder Workumer Nieuwland en Westerein, gelegen ten zuiden van Workum.

 

Het ontwerp-projectplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 februari 2022 t/m 2 maart 2020 ter inzage. U kunt deze inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlagen te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

 

Gedurende bovengenoemde periode kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze op het ontwerp-projectplan indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

Voor eventuele vragen over het projectplan, kan contact opgenomen worden met dhr. R. van der Ploeg. Voor vragen over het indienen van zienswijzen met dhr. A.J. Greidanus. Beide functionarissen zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 058-292 2222.