Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 1709Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiele leggerwijziging van legger regionale waterkeringen en legger wateren na uitvoering van de maatregelen uit de projectplannen met nummer 701805 (Verleggen waterkering Heulweg Gemeente Westland) en 701743 (Waterberging Oude Polder van Pijnacker)

 

LEGGER2019-B-01

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen om de legger regionale waterkeringen en legger wateren partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging “leggerwijzigingskaart voor beroepstermijn (kenmerk LEGGER2019-B-01)”.

 

De leggerwijzigingskaart zal alleen gedurende de periode van de beroepstermijn beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=7215a0ea5c824b0caf3b84f916297fe1 en https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/leggers

 

Het ontwerpbesluit tot partiele wijziging van de leggers met kenmerk LEGGER2019-B-01 heeft ter inzage gelegen van 4 december 2019 tot en met 23 januari 2020. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit is ongewijzigd vastgesteld.

 

De leggerwijziging volgt op de voltooide uitvoering conform de eerder vastgestelde projectplannen 701805 (Verleggen waterkering Heulweg Gemeente Westland); nabij Rozemarijn 10 en tegenover Heulweg 22 en 32 en 701743 (Waterberging Oude Polder van Pijnacker); gelegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, tussen de Katwijkerlaan en Lange Campen en begrensd door Oostelijke randweg, het bedrijventerrein De Boezem en het Uitwateringskanaal.

 

Met deze projectplannen zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. Deze nieuwe situatie is met deze leggerwijziging in de leggers opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken is opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, en constructie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

De leggerwijzigingskaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de leggers (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de leggers zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2019-B-01):

- DMS#1424977 – PARTIELE LEGGERWIJZIGING KENMERK LEGGER2019-B-01); en

- DMS#1424830 – LEGGER2019-B-01_2019-10-23_LEGGERWIJZIGINGSDATABASE.ZIP;

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gewijzigd krachtens deze partiele leggerwijziging.

 

 

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#1424830) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#1424830) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

 

Beroep en hoger beroep

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit besluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen in beroep gaan tegen dit besluit. Beroep en hoger beroep instellen is alleen mogelijk in de navolgende gevallen:

- het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en verplichtingen van waterstaatswerken (Waterschapswet);

- de ligging van een bergingsgebied en beschermingszone (Waterwet).

 

Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Een beroepschrift dient conform artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.