HAS2020_24224 Akkerbouwbedrijf J.H. Mencke te Valthermond; vergunning op grond van de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een spoelplaats, in de sloot aan de westzijde van de inrichting.

 

Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan Akkerbouwbedrijf J.H. Mencke, Zuiderdiep 456, 7876 BC Valthermond voor het lozen van afvalwater afkomstig van de wasplaats, in de sloot aan de westzijde van de inrichting.

 

De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 20 februari 2020 tot en met 2 april 2020. De watervergunning is hiernaast ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaande contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap.

 

In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met team vergunningverlening van de afdeling Schoon Water (tel. 0598-693800).

Naar boven