Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 165Overige overheidsinformatieBekendmaking verkort projectplan 378933 Best, DO152 & DO154, aanbrengen kantelstuw + duiker rond 800 mm

 

Het dagelijks bestuur maakt het volgende bekend.

 

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 14 januari 2020 het besluit betreffende projectplan "378933 Best, DO152 & DO154, aanbrengen kantelstuw + duiker rond 800 mm" vastgesteld.

Dit projectplan houdt onder meer het volgende in:

 

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Best ter hoogte van Koppelstraat en de Broekdijk, liggen watergang met nummer DO152 & DO154. In deze watergangen zijn momenteel geen mogelijkheden om water ter reguleren en te conserveren. Waterschap De Dommel is voornemens om een kantelstuw te plaatsen om water langer vast te houden met als doel water te conserveren.

   

Projectplan met bijlagen ter inzage

Dit projectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking.

 

Het verkort projectplan en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website:

https :// www . dommel . nl / gvop

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende 6 weken vanaf de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel t.a.v. secretariaat bezwaren, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

 

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

‑ naam en adres van de indiener;

‑ de dagtekening;

‑ omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is ingediend en zo mogelijk een

afschrift van het besluit;

‑ gronden van het bezwaar.

Verder dient het bezwaarschrift door de indiener te zijn ondertekend.

 

Naast een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Jasper Kremers, telefoonnummer (0411) 618 618.