Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2020, 1639Overige besluiten van algemene strekkingBesluit beperking openbaarheid

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

Gelezen het advies van G.A. Koese, waterschaparchivaris van Schieland en de Krimpenerwaard en van Rijnland van 22 mei 2019, kenmerk 2019.06504;

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het

Archiefbesluit 1995,

Besluiten:

Tot de volgende beperkingen van openbaarheid van:

Archief:

inv. nr.:

beperkt openbaar tot 1 januari:

120. Polder Prins Alexander en voorgangers

426

2050

120.

431

2041

120.

439

2030

125. Tweemanspolder

138

2022

130. Zuidplaspolder

195

2041

136. Polder Bergambacht

038

2021

138. Polder Den Hoek en Schuwagt

067

2022

141. Polder Langeland en Kortland

163

2022

142. Stormpolder

030

2022

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de in de hierboven genoemde inventarisnummers in de tweede kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van documenten geborgen onder de hierboven genoemde inventarisnummers is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden, dat aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de hierboven genoemde inventarisnummers is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden, dat aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag dat het wordt bekend gemaakt in het Waterschapsblad. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van Overbrenging van de hierboven genoemde archieven.

Rotterdam, 17 december 2019

Het College van Dijkgraag en Hoogheemraden Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,

Namens deze,

A.C. de Bruijne,

Afdelingshoofd Bestuur, Informatie en Juridische Advies (BIJ)