Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 1557Beschikkingen | afhandelingHardenberg, vervangen duiker waterloop WL03437

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van gemeente Hardenberg voor het vervangen van de bestaande duiker DK17275 onder de Eugenboersdijk te Hardenberg, gelegen in waterloop WL03437 (afvoervak AV10541) en op het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie O, nummer 332 te Hardenberg.

Inspectie van de duiker heeft uitgewezen dat deze aan vervanging toe is. De werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd. Een en ander is besproken met medewerkers van het waterschap. Na voltooiing bleek echter dat hiervoor feitelijk nog geen watervergunning was aangevraagd bij waterschap Vechtstromen.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947

 

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2026027.

 

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

  

Almelo, 12 februari 2020