Waterschapsblad van Waterschap De Dommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelWaterschapsblad 2020, 1495Overige overheidsinformatieBekendmaking Besluit Partiële Herziening Legger Oppervlaktewaterlichamen 2018, Beschermingszones Op Maat

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 11 februari 2020 een besluit genomen tot vaststelling van de Partiële Herziening Legger Oppervlaktewaterlichamen 2018, Beschermingszones Op Maat.

Waterschap De Dommel heeft voor het onderhoud aan grote beken en sloten soms de grond langs het water nodig voor het onderhoud. Het waterschap gebruikte hiervoor standaard altijd grond van 5 meter breed. Dit verandert, de manier van onderhoud wordt bepalend voor de breedte die nodig is. Het waterschap kijkt per locatie welke breedte nodig is. Het bestuur heeft op 15 oktober 2019 een ontwerpbesluit genomen over deze aanpassingen in de legger oppervlaktewaterlichamen 2018. Deze gelden voor alle 2300 km hoofdwatergangen (A-wateren) in het beheergebied. In september van 2019 heeft het bestuur de Richtlijn Beschermingszones Op Maat vastgesteld, dat is gebruikt als beleidskader voor dit ontwerpbesluit. Het op maat brengen en als zodanig op een leggerkaart markeren van beschermingszones sluit aan bij de filosofie van de Omgevingswet.

Inzage legger

De partiële herziening van de legger kunt u inzien (linkerzijde pagina).

Het besluit en de nota van zienswijzen kunt u downloaden (linkerzijde pagina).

De legger ook te raadplegen via de website: www.dommel.nl/legger

Beroep

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

De beroepstermijn is zes weken en begint op 15 februari 2020.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit leggerbesluit naar voren heeft gebracht.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u op contact opnemen met Waterschap Dommel (0411) 618618 Marc Strikker