Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 14831Overige besluiten van algemene strekkingWaterschap Limburg - Inwerkingtreding besluit tot wijziging van de regelgeving met betrekking tot het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater ten behoeve van de beregening van open teelten

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat met ingang van 1 januari 2021 de wijziging van de regelgeving met betrekking tot het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater ten behoeve van de beregening van open teelten in werking treedt. Het betreft de volgende regelgeving:

 

  • -

    1. Uitvoeringsregel 1.2 (onttrekken uit een oppervlaktewater),

  • -

    2. Uitvoeringsregel 3.4 (onttrekken grondwater t.b.v. landbouwkundige onttrekking open teelt),

  • -

    3. Beleidsregel 3 (onttrekken van oppervlaktewater)

Toelichting

De wijziging van de regelgeving heeft tot gevolg dat onttrekking ten behoeve van beregening van open teelten alleen mag plaatsvinden als een in de betreffende percelen aanwezig systeem van drainage of peilregulering via een stuw op de door het bestuur voorgeschreven wijze is ingesteld. Hiermee wil het bestuur voorkomen dat onnodig water wordt onttrokken als gevolg van een onjuiste toepassing van peilregulerende werken. Deze wijziging wordt ook betrokken bij het verlenen van nieuwe vergunningen voor het onttrekken van oppervlaktewater. Dit is opgenomen in Beleidsregel 3 (onttrekken van oppervlaktewater).

Daarnaast is de kaart behorende bij uitvoeringsregel 1.2 (onttrekken van oppervlaktewater) gewijzigd. Onttrekkingen uit oppervlaktewateren die niet op de kaart zijn opgenomen zijn in alle gevallen vergunningplichtig. Voor onttrekkingen van maximaal 100 m3 per uur uit oppervlaktewateren die op de kaart zijn opgenomen geldt geen vergunningplicht; wel geldt een meldplicht.

Tot slot is besloten dat in 2021 inkomende meldingen en in 2021 aangevraagde vergunningen voor onttrekking ten behoeve van beregening van open teelten slechts gelden voor het jaar 2021. Het bestuur is voornemens de werking van de gewijzigde regelgeving in 2021 te evalueren. De evaluatie kan leiden tot nieuwe aanpassingen. Om de voorkomen dat in 2021 genomen besluiten als gevolg van de evaluatie moeten worden herzien is besloten de nieuwe besluiten/meldingen slechts van toepassing te laten zijn in 2021. Indien een onttrekking ook na 2021 plaats zal vinden, dan dient een nieuwe melding/ vergunningaanvraag ingediend te worden op basis van de dan geldende regelgeving.

 

Rechtsbescherming

Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen de vaststelling van het onderhavige besluit.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met het waterschap 088 – 88 90 100 onder vermelding van “wijziging regelgeving onttrekkingen” of uw vragen mailen naar keur@waterschaplimburg.nl.