Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2020, 14577VerordeningenGewijzigde tarieventabel behorend bij de Legesverordening Wetterskip Fryslân 2020

De legestarieven behorend bij de Legesverordening Wetterskip Fryslân 2020 zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de genoemde verordening bij besluit van 15 december 2020 door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân voor het jaar 2021 aangepast aan de voorspellingen van het Centraal Planbureau over de te verwachten inflatie voor het komend jaar.

Hoofdstuk I Algemeen

 

De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de voorspellingen van het Centraal Planbureau over de te verwachten inflatie voor het komend jaar. De bedragen worden afgerond op € 0,05 of een veelvoud van dit bedrag. Voor 2020 vindt de aanpassing van het tarief niet plaats voor de hoofdstukken V en VI.

Hoofdstuk II Vrijstellingen

 

Geen leges worden geheven in de volgende gevallen:

 • a.

  Het opzoeken van documenten in het archief voor wetenschappelijke- of onderwijsdoeleinden;

 • b.

  Het toezenden van stukken aan de publiciteitsmedia;

 • c.

  Kleine administratieve verrichtingen zoals wijzigingen in de tenaamstelling;

 • d.

  Het toezenden van stukken aan particulieren, de rechterlijke macht, bedrijven en instellingen in het ambtelijk en bestuurlijk verkeer;

 • e.

  Het behandelen van een vergunningaanvraag voor werken die een direct gevolg zijn van de uitvoering van een werk door Wetterskip Fryslân;

 • f.

  Het behandelen van een aanvraag voor een revisievergunning op verzoek van Wetterskip Fryslân;

 • g.

  Het behandelen van een vergunningaanvraag voor een tijdelijke afwijking van een vastgesteld peil die dienstig is aan het weidevogelbeheer.

Hoofdstuk III Documenten

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

3.1

afschriften van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 0,20

 

Bedragen tot € 5,- worden niet in rekening gebracht.

 

3.2

kaarten en tekeningen

 

 

A-0 formaat per stuk

€ 9,08

 

A-1 formaat per stuk

€ 6,90

 

A-2 formaat per stuk

€ 5,68

 

A-3 formaat per stuk

€ 4,57

 

A-4 formaat per stuk

€ 3,40

 

Bedragen tot € 5,- worden niet in rekening gebracht.

 

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van:

3.3

de begroting

€ 28,52

3.4

het meerjarenperspectief (MP)

€ 20,55

3.5

de jaarrapportage

€ 28,52

3.6

het waterbeheersplan

€ 26,19

 

Het tarief bedraagt voor een abonnement voor een kalenderjaar:

3.7

op de vergaderstukken voor de vergadering van het algemeen bestuur

€ 114,29

3.8

op de vergaderstukken voor een commissie

€ 114,29

Hoofdstuk IV Archief

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het archief van Wetterskip Fryslân berustende stukken door een ambtenaar, per kwartier (tot 15 minuten wordt niet in rekening gebracht).

€ 12,48

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt aan de aanvrager mededeling gedaan van een schatting van de hoeveelheid tijd die met de nasporing gemoeid zal zijn.

Hoofdstuk V Vergunningen

 

5.1.

Routinematige vergunningen

€ 304,50

5.2.

Vergunningen waarmee een meer dan gemiddeld aantal uren is gemoeid voor overleg en rekenwerk

€ 1.319,50

5.3.

Vergunningen waarmee veel uren zijn gemoeid voor overleg, onderzoek en/of modelrekenwerk.

Starttarief € 2.030,-

5.4

Vergunningen die worden verleend in het kader van relatief grote infrastructurele en ruimtelijke projecten waarmee veel uren zijn gemoeid en waarbij meerdere disciplines van het waterschap zijn betrokken.

Startarief € 3.552,50

 

Hoofdstuk VI Peilbesluiten

 

6.1

Aanvragen tot wijziging van een vastgesteld peilbesluit en het maken van de daarvoor noodzakelijke werken inclusief de kosten van publicatie

€ 3.045,-

Hoofdstuk VII. Overige bepalingen

 

 • 1.

  De in hoofdstuk V onder 5.3 en 5.4 vermelde startbedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager medegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die door of vanwege de ambtenaar belast met de heffing is vastgesteld.

 • 2.

  Voor de toepassing van punt 7.1. wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien achteraf blijkt dat de werkelijke advieskosten lager zijn dan het op basis van de begroting bepaalde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 • 3.

  Indien binnen vier weken na het in behandeling nemen van een aanvraag deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend, met uitzondering van de in punt 7.1. bedoelde verhoging.

 • 4.

  Indien op een later tijdstip dan bedoeld in punt 7.3. na het in behandeling nemen van een aanvraag deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met uitzondering van de in punt 7.1.bedoelde verhoging.

 • 5.

  Indien de gevraagde vergunning/ontheffing niet wordt verleend, wordt ambtshalve teruggaaf van 25% van de geheven leges verleend.

Hoofdstuk I

 

Doordat de kosten van uiteenlopende diensten worden verhaald komen in de tabel verschillende heffingsmaatstaven voor. De legestarieven worden elk jaar per 1 januari worden aangepast aan de voorspellingen van het Centraal Plan Bureau over de inflatie voor het komende jaar. De indexering geldt voor het jaar 2020 niet voor de legestarieven genoemd in hoofdstuk V en VI van de tarieventabel

Hoofdstuk II

 

Voor een aantal diensten gelden vrijstellingen.

Hoofdstuk III

 

In dit hoofdstuk is de legesheffing opgenomen voor het verstrekken van documenten. Er geldt een efficiëncydrempel van € 5,-.

Hoofdstuk IV

 

In dit hoofdstuk is bepaald welk tarief geldt voor nasporingen in het archief. Er geldt een efficiëncydrempel van een kwartier.

Hoofdstuk V, VI en VII

 

Uit de keur en de algemene regels blijkt voor welke handelingen in het watersysteem een vergunning is vereist. Het gaat om bv het maken van werken op of in waterkeringen en wateren, zoals het maken van dammen. Verder gaat het om aanvragen voor een vergunning om uit oppervlaktewater of grondwater water te mogen onttrekken, aanvragen voor een vergunning op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het brengen van stoffen in oppervlaktewater of het met behulp van een werk - niet zijnde een openbaar vuilwaterriool - brengen van water of stoffen op een zuiveringstechnisch werk van het waterschap (de zgn. waterkwaliteitsvergunningen).

Voor infiltratie in de bodem is geen tarief opgenomen. Als zelfstandige handeling – dus zonder grondwateronttrekking - vindt dit alleen plaats voor de drinkwatervoorziening.

 

Berekening van de tarieven voor vergunningen

Er is een onderscheid tussen aanvragen die relatief weinig tijd vragen en aanvragen waaraan meer tijd moet worden besteed omdat er meer onderzoek moet worden gedaan, overleg moet worden gevoerd en/of berekeningen moeten worden gemaakt.

In de eerste categorie vallen de meeste aanvragen voor een keurvergunning zoals slootdemping met compensatie, het aanleggen van een dam en het aanbrengen van beschoeiing.

Bij de tweede categorie moet gedacht worden aan aanvragen waarvoor meer dan gemiddeld tijd nodig is voor overleg en onderzoek bijvoorbeeld omdat berekeningen moeten worden gedaan. In deze categorie vallen de aanvragen voor een waterkwaliteits- of grondwateronttrekkingsvergunning. Maar ook voor deelaanvragen voor de in categorie 3 genoemde werken kan het redelijk zijn om die in deze categorie te laten vallen als de aard en/of omvang van de aangevraagde activiteiten daar aanleiding toe geeft. Voor categorie 2 gaat het veelal om werkzaamheden waarvoor door overheden, jachthavens, recreatiebedrijven, botenbouwers en stallingen een aanvraag wordt ingediend.

De derde categorie betreft aanvragen voor een vergunning waarbij veel overleg, onderzoek en/of berekeningen nodig zijn, die veel uren kosten. Daarbij moet worden gedacht aan bouw- en kunstwerken op/bij een waterstaatswerk, aan kabels en leidingen door/langs waterkeringen, maar ook om aanvragen voor veelal grote projecten van overheden die in het kader van gebiedsontwikkeling en uitbreidingsplannen worden ingediend.

De vierde categorie betreft grote infrastructurele en ruimtelijke projecten, waarmee veel uren zijn gemoeid en waarbij meerdere disciplines van het waterschap zijn betrokken. Onder grote infrastructurele werken wordt verstaan, de aanleg van wegen, spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur zoals tunnels, viaducten, bruggen en aquaducten.

 

Kosten publicatie

De kosten van publicatie (ter inzagelegging en bekendmaking) zijn in het legestarief begrepen. Discussie over het toe te rekenen bedrag kan zodoende worden voorkomen. Bekendmaking en plaatsing vindt plaats in het elektronisch waterschapsblad zodat de kosten beperkt zijn.

 

 

 

 

 

Toelichting op de Tarieventabel

 

Uit fiscaal oogpunt bezien dienen de omschrijvingen van de in de tabel genoemde ‘diensten’ te worden aangemerkt als omschrijvingen van belastbare feiten. De bedragen zijn de belastingtarieven.

 

Kostendekkendheid

De leges voor de behandeling van een aanvraag voor een vergunning zijn in het algemeen niet kostendekkend. De leges voor het beschikbaar stellen van documenten en voor nasporingen in het archief zijn ongeveer kostendekkend. Via een verhoging van de leges wordt getracht tot een hogere mate van kostendekkendheid te komen voor de door het waterschap te maken kosten voor het behandelen van aanvragen voor watervergunningen en aanvragen voor peilbesluiten. Voor het beschikbaar stellen van bestuursstukken is er een alternatief: de stukken kunnen van de website van het waterschap worden gedownload.

 

Tarieven en kosten van advies

Zoveel mogelijk wordt gewerkt met vaste tarieven. Dat geeft duidelijkheid aan de aanvrager en is gemakkelijk voor de ambtelijke organisatie. De kosten van advies zullen in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen op basis van een begroting aan de aanvrager moeten worden meegedeeld voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Pas als de aanvrager hiermee instemt, is er een belastingplicht.