Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 14493Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Waterwet (Wtw), uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat op 15 december 2020 door Gedeputeerde staten van de provincie Limburg en door het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg onder een aantal voorschriften, zijn verleend:

 • 1.

  een revisievergunning op grond van de Wabo voor CSP/Sitech Services B.V. deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen (zaaknummer 2019-205324).

 • 2.

  een watervergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie, gelegen aan de Dalerveltweg 5 te Stein in het oppervlaktewaterlichaam de Zijtak Ur (zaaknummer 2019-Z4532).

De vergunningaanvragen zijn gecoördineerd behandeld. Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen naar voren gebracht. De besluiten zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Inzage

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 december 2020 tot en met 3 februari 2021:

 • 1.

  in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12; 

 • 2.

  in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden;

 • 3.

  bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Wij verzoeken u voor het inzien van de stukken telefonisch een afspraak te maken met het cluster vergunningen, toezicht en handhaving via 088 88 90 100.

Beroep 

Tegen de besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht en adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 24 december 2020 tot en met 4 februari 2021 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit op grond van de Wabo treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken.

Het besluit op grond van de Waterwet treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking.

Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor informatie over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met RUD Zuid‑Limburg via telefoonnummer +31 43 389 78 12. Het besluit is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

Voor informatie over de watervergunning kunt u contact opnemen met het waterschap Limburg via telefoonnummer 088 88 90 100. Het besluit kan ook worden ingezien via www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Roermond, 23 december 2020

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf