Ter inzage: projectplan Waterwet "Realisatie droogtestuw Duivense Wetering”

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellend voor het aanleggen van een droogtestuw in de Duivense Wetering, nabij de Rouvenenstraat te Duiven.

De stuw heeft als doel om in perioden van droogte water langer vast te houden in het gebied.

Het projectplan is als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan Waterwet is binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen gedurende deze zes weken schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het bezwaar bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener; dagtekening, handtekening van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij Merel Lammertink, adviseur watersysteem bij Waterschap Rijn en IJssel, e-mail m.lammertink@wrij.nl. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven