Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2020, 14324Overige overheidsinformatieBekendmaking projectplan Vervanging luchtmenginstallatie Nieuwe Meer te Amsterdam

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 december 2020 een projectplan voor Vervanging luchtmenginstallatie Nieuwe Meer vastgesteld.

Het projectplan betreft:

Het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) heeft geconstateerd dat de huidige twee luchtmenginstallaties in de Nieuwe Meer het eind van hun levensduur bereikt hebben waardoor deze vervangen moeten worden. Rijnland is verantwoordelijk voor het beheer van watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit geval uit het wijzigen van waterstaatswerken. In dit projectplan worden de werkzaamheden, de achtergrond en de mogelijke gevolgen van het project toegelicht.

Het ontwerp-projectplan kan van 22 december 2020 tot en met 2 februari 2021 worden ingezien via de link aan de linkerzijde van deze bekendmaking. Normaliter kunnen de stukken die online worden gepubliceerd met betrekking tot het projectplan ook op het kantoor van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden tijdens kantooruren worden ingezien. Echter in verband met de coronacrisis is het kantoor van Rijnland tot nader order gesloten.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, het kenmerk 20.037316 en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het postadres is: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Het is ook mogelijk digitaal een verzoek in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net

Leiden, 21 december 2020