Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2020, 1423Beschikkingen | afhandelingAddendum bij Projectplan Waterwet Vervanging poldergemaal Rottegat

Het dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op dinsdag 28 januari 2020 een addendum vastgesteld bij Projectplan Waterwet Vervanging poldergemaal Rottegat.

Ter inzage legging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 februari 2020 tot en met 24 maart 2020 bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Inhoud Addendum

Op pagina 9 in het projectplan komt onderstaande tekst te vervallen:

1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Niet van toepassing. Onderhavige werkzaamheden leiden tot een betere hydrologische situatie in polder Garmerwolde en een gegarandeerde betrouwbare peilregulering door het toepassen van besturingssoftware in het poldergemaal. Deze besturingssoftware is momenteel niet aanwezig in het huidige gemaal.

en vervangen door de onderstaande tekst:

1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Onderhavige werkzaamheden leiden tot een betere hydrologische situatie in polder Garmerwolde en een gegarandeerde betrouwbare peilregulering door het toepassen van besturingssoftware in het poldergemaal. Deze besturingssoftware is momenteel niet aanwezig in het huidige gemaal. Aandachtspunt bij onderhavige werkzaamheden is dat er momenteel geen informatie beschikbaar is over de frequentie van riool (nood)overstorten en over de vervuilingsgraad van het riool- overstortwater. Om inzicht te krijgen in de overstortfrequenties en vervuilingsgraad van de riool (nood)overstorten in de omgeving van de dorpskern Garmerwolde, wordt ingezet op monitoring van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Gedurende een periode 1 jaar voor -en 2 jaar na realisatie van het poldergemaal Rottegat wordt ingezet op monitoring van de overstortfrequentie en analyse van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Indien uit deze analyses blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in de polder Garmerwolde verslechterd als gevolg een hoge frequentie van riool (nood)overstorten en de vervanging van poldergemaal Rottegat, wordt de noodzaak van het realiseren van een tweede (mini)gemaal op de locatie van polder Garmerwolde afgewogen. Gedurende de monitoringsperiode van 2 jaar wordt het huidige poldergemaal Garmerwolde in stand gehouden.

Beroep instellen

U kunt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking op grond van de

Algemene wet bestuursrecht een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland,

Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Patricia Zwartenkot, bereikbaar via telefoonnummer 050 - 3048911.