Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 14212VerordeningenWijziging Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.)

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van dinsdag 10 november 2020, nr. 2020038556;

gelet op de artikelen 113 en 115 van de Waterschapswet

 

besluit:

 

I

De Retributieverordening Reigersbergsche Polder en Eerste Bathpolder (ged.) als volgt te wijzigen:

-in artikel 4 tweede volzin wordt het tarief gewijzigd in € 35,70.

 

II

Te bepalen dat:

-dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking;

-de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021;

-de bij dit besluit gewijzigde bepalingen van toepassing blijven op belastbare feiten die zich

hebben voorgedaan voor de hiervoor genoemde datum van ingang van de heffing.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van donderdag 10 december

2020 van waterschap Scheldestromen.

 

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf