Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 14135VerordeningenWijziging Verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen 2020

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van dinsdag 13 oktober 2020, nr. 2020036727;

gelet op artikel 110 van de Waterschapswet en artikel 7.2 lid 2 van de Waterwet

 

besluit:

 

I

De Verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen 2020 als volgt te wijzigen:

-in artikel 19 wordt het tarief gewijzigd in: € 64,89.

 

II

Te bepalen dat:

-dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking;

-de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021;

-de bij dit besluit gewijzigde bepaling van toepassing blijft op belastbare feiten die zich

hebben voorgedaan voor de hiervoor genoemde datum van ingang van de heffing.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van woensdag 11 november

2020 van waterschap Scheldestromen.

 

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf