Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 14134VerordeningenWijziging verordening Zuiveringsheffing 2020

 

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van dinsdag 13 oktober 2020, nr. 2020036727;

gelet op artikelen 110 en 122d van de Waterschapswet

 

besluit:

 

I

De Verordening zuiveringsheffing waterschap Scheldestromen 2020 als volgt te wijzigen:

-in artikel 20 wordt het tarief gewijzigd in: € 64,89.

 

II

Te bepalen dat:

-dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking;

-de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021;

-de bij dit besluit gewijzigde bepaling van toepassing blijft op belastbare feiten die zich

hebben voorgedaan voor de hiervoor genoemde datum van ingang van de heffing.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van woensdag 11 november

2020 van waterschap Scheldestromen.

 

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf