Wijziging peilbesluit Langbroekerwetering voor landgoed Kolland (2019)

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 29 oktober 2019 met DM nr. 1582754;

overwegende dat:

 • het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

 • het op 28 juni 2017 genomen besluit tot een partiële herziening van het peilbesluit Langbroekerwetering voor Landgoed Kolland bij uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland d.d. 5 februari 2019 (zaaknr. UTR 17/3897) is vernietigd;

 • gelet op het besluit verlenging herzieningstermijn zes peilbesluiten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 door gedeputeerde staten van de provincie Utrecht d.d. 12 november 2018.

   

Besluit

 

Artikel I

Het peibesluit Langbroekerwetering als volgt te wijzigen:

 • A.

  In artikel 1 ‘Gebied’ wordt de bij het besluit behorende kaart ‘Kaart peilbesluit Langbroekerwetering oostelijk deel’ vervangen door ‘Bestuurskaart wijziging peilbesluit Langbroekerwetering Landgoed Kolland 2019’

 • B.

  Artikel 3 ‘Peilen en regulier peilbeheer’ wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In lid 3 komt peilgebied LBW025 te vervallen. Dit peilgebied wordt opgesplitst in zes nieuwe peilgebieden.

  • b.

   Onder vernummering van het vierde lid tot lid vijf wordt een lid ingevoegd, luidende:

   4. In de volgende peilgebieden gebieden (tabel) wordt een flexibelpeil gehanteerd met een zomer- en winter bovenpeil. Afvoer van water start bij een peil van:

    

   Peilgebiednummer

   Zomer bovenpeil

   (m t.o.v. +NAP)

   Winter bovenpeil

   (m t.o.v. +NAP)

   LBW_A_070

   4,55

   4,35

   LBW_A_025

   4,10

   3,90

   LBW_A_069

   4,71

   5,11

   LBW_A_071

   4,48

   4,88

   LBW_A_072

   4,48

   4,88

   LBW_A_074

   4,60

   5,00

    

 • C.

  Artikel 9 komt te luiden:

  Artikel 9 Inwerkingtreding

  Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit besluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

   

Artikel II

Het gewijzigde peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit wijzigingsbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2019.

Voorzitter, J.C.H. Haan

Secretaris, J. Goedhart

 

Korte omschrijving peilbesluit

Ter bescherming van de bijzondere natuur op Landgoed Kolland is in 2017 het projectplan “Verbetering waterbeheersing Kolland” opgesteld. Inmiddels zijn de werkzaamheden uit dit plan uitgevoerd. Door uitvoering van het projectplan is het watersysteem dusdanig veranderd dat een wijziging op het peilbesluit Langbroekerwetering (2008) moest worden opgesteld. Deze wijziging van het peilbesluit is opgesteld om voor de agrarische gebieden en natuurgebieden het optimale peil in te kunnen stellen.

Tijdens de inspraakperiode zijn bij het waterschap zes zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot twee tekstuele wijzigingen in de toelichting op het peilbesluit. De peilbesluittekst zelf is niet gewijzigd.

 

Peilbesluit met bijlagen ter inzage

U kunt het besluit inclusief bijlagen van 10 januari 2020 tot en met 21 februari 2020 inzien in dit Waterschapsblad en op de website van het waterschap www.destichtserijnlanden.nl/actueel/bekendmakingen

Beroep en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van dit peilbesluit naar voren heeft gebracht.

Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://www.rechtspraak.nl/. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden verzocht het besluit te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter bij voornoemde rechtbank. Ook hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Wijnen, projectleider peilbesluiten en gebiedsplannen, via telefoon: (030) 209 71 52, of e-mail: corina.wijnen@hdsr.nl.

 

Naar boven