Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Definitief projectplan ‘Verbetering waterbeheersing IJsselveld over de Vaart’

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 1 december 2020 het projectplan voor het project ‘Verbreding waterbeheersing IJsselveld over de Vaart’ heeft vastgesteld.

Het ontwerp-projectplan heeft van 7 september 2020 tot en met 19 oktober 2020 ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot een beperkte aanpassing van het plan.

­

Stukken inzien 

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via:

https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/linschoterwaard/

­

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende, die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder Arjan Koerhuis, tel. 030-634 5837 of via de e-mail arjan.koerhuis@hdsr.nl

 

­Houten, 10 december 2020

 

 

Naar boven