Besluit tot tijdelijke wijziging van het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelezen de bij dit besluit behorende toelichting;

Overwegende dat:

 • -

  Het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem in 2018 is vastgesteld met inachtneming van onderzoek en consultatie van de netwerkpartners;

 • -

  Het nieuwe bedieningsregime in 2020 met belanghebbenden is geëvalueerd;

 • -

  Uit deze evaluatie mogelijke optimalisaties naar voren zijn gekomen waaronder:

 • het instellen van zaterdagbediening ‘op afroep’ van 8.00 uur tot 11.00 uur in de maanden december en januari;

 • -

  Deze optimalisatie zal worden ingesteld gedurende een proefperiode van 2 maanden: van 5 december 2020 tot maandag 1 februari 2021.;

 • -

  De proefperiode tot doel heeft te komen tot een goede belangenafweging en na de proefperiode zal worden geëvalueerd;

 • -

  De evaluatie zich richt op de mate van gebruik van de bruggen in relatie tot gemaakte kosten, waarna zal worden overwogen of het verkeersbesluit definitief wordt gewijzigd;

 • -

  Deze wijziging leidt tot een tijdelijke aanpassing van het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem met in aanmerking genomen artikel 3 Svw;

 • -

  Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

 • -

  Het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

BESLUIT

Ingevolge artikel 8 van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en artikel 7 van het Verkeersbesluit Oude IJssel het volgende bekend te maken;

Het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem wordt tijdelijk als volgt gewijzigd:

 • I. In artikel 1 leden 1 en 6 wordt de zin:

 • ‘Op de zaterdag en zondag is er geen bediening’ vervangen door:

 • ‘Op de zaterdag wordt uitsluitend van 8.00 uur tot 11.00 uur na voorafgaand verzoek bediend. Zondag is er geen bediening.’

 •  

 • II. Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 december 2020 en vervalt van rechtswege per 1 februari 2021. Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot tijdelijke wijziging Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem’.

Artikel 1 Bedieningstijden

 • 1.

  In de maand januari worden de bruggen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 12.45 – 16.00 uur bediend na voorafgaand verzoek. Dit verzoek dient minimaal 12 uur vóór het gewenste tijdstip van brugbediening te worden gedaan. Op de zaterdag wordt uitsluitend bediend van 8.00 uur tot 11.00 uur na voorafgaand verzoek bediend. Zondag is er geen bediening.

 • 2.

  In de maand februari worden de bruggen uitsluitend op maandag tot en met zaterdag van 9.00 – 12.00 uur en van 12.45 – 16.00 uur bediend.

 • 3.

  In de periode van 1 maart tot medio april (eerste zondag na 11 april) worden de bruggen op maandag tot en met zaterdag van 9.00 – 12.00 uur en van 12.45 – 16.00 uur bediend. Daarnaast worden op maandag tot en met vrijdag van 6.00 – 7.00 uur en van 18.00 – 19.00 uur de bruggen uitsluitend voor bedrijfsmatig vervoer in de zin van artikel 1, lid 1, sub 2 en sub 3 van de Binnenvaartwet bediend na voorafgaand verzoek. Dit verzoek dient minimaal 12 uur vóór het gewenste tijdstip van brugbediening te worden gedaan.

 • 4.

  In de periode van medio april (eerste zondag na 11 april) tot en met medio oktober (eerste zondag na 11 oktober) worden de bruggen op maandag tot en met zaterdag van 9.00 – 12.00 uur en van 12.45 – 16.00 uur bediend en op zondag van 10.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.00 uur. Daarnaast worden op maandag tot en met vrijdag van 6.00 – 7.00 uur en van 18.00 – 19.00 uur de bruggen uitsluitend voor bedrijfsmatig vervoer in de zin van artikel 1, lid 1, sub 2 en sub 3 van de Binnenvaartwet bediend na voorafgaand verzoek. Dit verzoek wordt tijdens de bedieningstijden telefonisch minimaal 12 uur vóór het gewenste tijdstip van brugbediening gedaan.

 • 5.

  In de periode van medio oktober (eerste zondag na 11 oktober) tot en met 30 november worden de bruggen uitsluitend op maandag tot en met zaterdag van 9.00 – 12.00 uur en van 12.45 – 16.00 uur bediend.

 • 6.

  In de maand december worden de bruggen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 12.45 – 16.00 uur bediend na voorafgaand verzoek. Dit verzoek dient minimaal 12 uur vóór het gewenste tijdstip van brugbediening te worden gedaan. Op de zaterdag wordt uitsluitend bediend van 8.00 uur tot 11.00 uur na voorafgaand verzoek bediend. Zondag is er geen bediening.

Artikel 2 Brugbediening op feestdagen

Er vindt geen brugbediening plaats op Nieuwjaarsdag, eerste paasdag, tweede paasdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 december 2020 en vervalt van rechtswege per 1 februari 2021.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot tijdelijke wijziging Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem’.

 

Doetinchem, 4 december 2020

Naar boven