Projectplan Waterwet ‘Natura 2000 gebied Stelkampsveld’

Op 17 november 2020 is door het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project ‘Natura 2000 gebied Stelkampsveld’ vast te stellen en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Voor het Natura 2000 gebied Stelkampsveld is een integraal inrichtingsplan opgesteld waarin alle water- en natuurmaatregelen in het kader van dit projectplan Waterwet zijn opgenomen. Het waterschap is trekker voor het opstellen van dit inrichtingsplan en levert de input voor de bouwsteen water.

De watermaatregelen gaan vooral om hydrologische herstelmaatregelen, zoals het verhogen van de waterpeilen in onze leggerwatergangen, het verondiepen van detailontwateringen en het onklaar maken van drainages. Om schade te voorkomen worden er mitigerende maatregelen uitgevoerd, zoals het ophogen van diverse (gedeelten) van percelen waar natschade wordt berekend en/of diverse maatregelen aan bebouwing om schade te voorkomen. Dit zijn vooral bouwkundige maatregelen, maar ook maatregelen ter verbetering van de hemelwaterafvoer, bijvoorbeeld door ringdrains of leidingen te verleggen dan wel aan te leggen.

Het totale projectgebied waarbinnen de watermaatregelen in het kader van het projectplan Waterwet plaatsvinden beslaat circa 425 ha. Een groot deel van het projectgebied bestaat uit private (hoofzakelijk agrarische) gronden buiten het Natura 2000-gebied waar watermaatregelen noodzakelijk zijn om de opgaven in de natuurgebieden te kunnen realiseren.

Het projectplan Waterwet ‘Natura 2000 gebied Stelkampsveld’ en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen op de websites:

- http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Op het ontwerp-projectplan zijn acht zienswijzen ingediend. Het projectplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend en degenen die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Natura 2000 gebied Stelkampsveld’ kunt u terecht bij de projectleider de heer C.(Carlo) Egging, email c.egging@wrij.nl. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven