Ontwerp projectplan Waterwet ‘aanpassen onderhoud en infrastructuur zijwatergangen Berkeldal tussen Borculo en Lochem, fase 2’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘aanpassen onderhoud en infrastructuur zijwatergangen Berkeldal tussen Borculo en Lochem, fase 2’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Vanuit het gebiedsproces “Beleef de Berkel” heeft een aantal agrariërs en burgers, in samenwerking met het waterschap en de gemeente, een gedragen voorstel voor een nieuw onderhoudsmodel voor de watergangen ontwikkeld. In dit model wordt invulling gegeven aan een efficiënter beheer en onderhoud van circa 20 kilometer aan zijwatergangen aan weerszijden van de Berkel. Hierbij is aandacht voor meer biodiversiteit en nuttig hergebruik van het vrijkomende maaisel.

Het ontwikkelde onderhoudsmodel ‘Agrarisch beheer’ komt in essentie neer op:

 

  • 1.

    Omvorming tweezijdig smalspoorpad naar één zijde strook voor breedspoor materieel;

  • 2.

    Onderhoud te handhaven pad onder voorwaarden door aanliggende eigenaar en afvoer slootmaaisel voor hergebruik in de landbouw;

  • 3.

    Herinrichting andere zijde smalspoorpad naar gewenst streefbeeld Rivier-beekoever.

Tijdens de 1e fase zijn er afgelopen jaar, tot ieders tevredenheid, 7 km waterlopen heringericht. De watergangen worden nu met een breedspoor machine onderhouden, waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

Om nu de 2e, en tevens laatste, fase van deze pilot te realiseren, waarbij de overige 13 km waterlopen op een soortgelijke wijze worden uitgevoerd, moet wederom een Projectplan Waterwet-procedure worden doorlopen. Er wordt immers een waterstaatswerk gewijzigd

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘aanpassen onderhoud en infrastructuur zijwatergangen Berkeldal tussen Borculo en Lochem, fase 2’ en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC)Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan. Directe bewoners zijn aangeschreven en er is een nieuwsbrief uitgegaan. 

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet ‘aanpassen onderhoud en infrastructuur zijwatergangen Berkeldal tussen Borculo en Lochem, fase 2’ kunt u terecht bij de projectleider K.Hesselink telefoon 0653142403. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven