Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2020, 13496Beschikkingen | afhandelingHet wijzigen van de bouwtekening van watervergunning VTH2020-2588

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten watervergunning voor het het vervangen van een woonark gelegen aan de schenkeldijk 61b in Strijen te wijzigen, dossiernummer VTH2020-6699. De wijziging betreft het aanpassen van de bouwtekening.

Start bezwaartermijn (6 weken): 26 november 2020. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, tegen het besluit bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 088 36 11 932.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ridderkerk, 26 november 2020

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

P. Schakel, hoofd afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)