Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 13342Plannen | overigHerinrichting Vechtdal - Baalder Uiterwaard

 

Herinrichting Vechtdal - Baalder Uiterwaard

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hardenberg, Waterschap Vechtstromen en Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat diverse ontwerpbesluiten voor de herinrichting van Baalder Uiterwaard, Hardenberg, ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021. In deze periode mag een ieder zienswijzen indienen.

 

Toelichting

In 2007 is het programma Ruimte voor de Vecht gestart. Onder dit programma wordt het Vechtdal ingericht tot een veilige, beleefbare en half natuurlijke laaglandrivier. De Baalder Uiterwaard vormt de laatste fase bij de ontwikkeling van het Vechtpark. Het gaat om het gebied langs de Vecht globaal gelegen ten westen van de Henri Dunantlaan en de dr. Albert Schweizerlaan en ten noorden van de Baalder-Esch. Waterschap Vechtstromen, de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel zijn initiatiefnemer van het project Baalder Uiterwaard.

Met het herinrichten van de Vecht worden ook andere programma's en doelen gerealiseerd. Zo worden in Baalder Uiterwaard opgaven uitgevoerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Centraal hierbij staan rivierherstelmaatregelen die bedoeld zijn om de natuurlijke dynamiek van de Vecht te verbeteren. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers, het verwijderen van de zandwerende kades en het ontstenen van oevers. Deze maatregelen zorgen voor gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van waardevolle land- en waternatuur.

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30) en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 22 september 2020. Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

 

Wat ligt ter inzage?

De volgende ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag gemeente Hardenberg:

 

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Baalder Uiterwaard’;

 • 2.

  Besluit inhoudende dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt (naar aanleiding van een m.e.r.-beoordeling)

   

Bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen:

 • 1.

  Concept-projectplan Waterwet, Baalder Uiterwaard

   

Bevoegd gezag provincie Overijssel:

 • 1.

  Ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soorten)

   

Een separate ontgrondingsvergunning is niet vereist, omdat de ontgronding is opgenomen in het bestemmingsplan.

 

Waar liggen de stukken ter inzage?

Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties, uitsluitend op afspraak:

 • 1.

  Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg; maak een afspraak bij de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523;

 • 2.

  Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo; maak een afspraak bij de receptie via telefoonnummer 088 220 33 33.

   

Daarnaast zijn de ontwerpbesluiten digitaal in te zien via de volgende websites:

Zienswijzen indienen

Hoe?

Gemeente

Zienswijzen omtrent alle ontwerpbesluiten kunnen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Hardenberg op de volgende wijzen:

 • 1.

  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier;

 • 2.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Baalder uiterwaard”;

 • 3.

  mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

   

De zienswijzen worden inhoudelijk behandeld door het bevoegd gezag. In verband hiermee wordt u verzocht aan te geven op welke van de ontwerpbesluiten uw zienswijze betrekking heeft.

 

Waterschap

Zienswijzen omtrent het concept-projectplan Waterwet kunnen ook worden ingediend bij het Waterschap op de volgende wijzen:

 • 1.

  schriftelijk: via de post. Richt uw reactie aan: het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo;

 • 2.

  mondeling: voor het maken van een afspraak voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u contact opnemen met waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088-2203333.

   

Provincie

Zienswijzen omtrent de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming kunnen ook worden ingediend bij Gedeputeerde staten op de volgende wijze:

 • 1.

  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, onder vermelding van het zaaknummer 2020-003491 en ontwerp-ontheffing Wnb –(soortenbescherming) Baalder Uiterwaard.

   

Wanneer?

Zienswijzen kunnen worden ingediend in de periode van donderdag 26 november 2020 tot en met woensdag 6 januari 2021.

 

Let op! Crisis- en herstelwet van toepassing

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter. Op de definitieve besluiten is te zijner tijd de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende te zijner tijd in zijn beroepschrift tegen het besluit moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld te zijner tijd in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

Meer informatie?

Kijk op www.vechtparkhardenberg.nl/baalder-uiterwaard

Tenslotte kunt u voor inhoudelijke vragen over het ontwerp-projectplan terecht bij waterschap Vechtstromen, telefoonnummer 088-2203333.

 

namens deze,

gemeente Hardenberg , waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel