Hoogheemraadschap van Delfland – Ontwerp projectplan Kadeverbetering Hazepad, Pijnacker-Nootdorp

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maakt ter voldoening aan artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op d.d. 13 november 2020 navolgende ontwerpbesluit is genomen.

Kadeverbetering Hazepad te gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het ontwerp projectplan heeft betrekking op het aanpassen van het leggerprofiel ten behoeve van de kadestabiliteit.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft voor de huidige fase geen gevolgen maar wel consequenties voor de indieningsvereisten van een beroepschrift in een latere beroepsfase.

Het ontwerp projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie vanaf de dag van de publicatie tot en met het einde van de hierna genoemde termijn. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Eenieder kan vanaf de dag waarop het ontwerp projectplan ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met Saskia Smits via het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 

Naar boven