Waterschapsblad van Waterschap Noorderzijlvest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestWaterschapsblad 2020, 13076Overige overheidsinformatieBesluit vaststelling Beleid Cultuurhistorie

 

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft in zijn vergadering van 16 september 2020 het besluit genomen tot vaststelling van het Beleid Cultuurhistorie.

 

Aanleiding

Het waterbeheer heeft in het beheergebied van Noorderzijlvest een belangrijke rol gespeeld in de vorming van het landschap. Hierdoor is de geschiedenis van het landschap en de invloed van de mens alom vertegenwoordigd. Deze notitie heeft tot doel sturing te geven aan het cultuurhistorisch erfgoed van het waterschap Noorderzijlvest voor onze werkzaamheden nu en naar de toekomst toe; het erfgoed als “anker in een veranderende wereld”.

 

Dit beleidsdocument heeft drie focuspunten die realistische de ambitie voor het cultuurhistorisch erfgoed als “anker in een veranderende wereld” ondersteunen.

 

Zorg voor het erfgoed

Het waterschap draagt zorg voor het erfgoed uit het verleden, omdat het waterschap waarde hecht aan het cultuurhistorisch erfgoed. Het verleden is waar de basis van het waterschap ligt.

De erfgoederen zijn zodoende de veelal fysieke overblijfselen die gebruikt worden ter legitimatie en ondersteuning van ons verhaal. Goede zorg voor het erfgoed past bij het uitdragen van het verhaal als opvolgers van de monniken van Aduard. Om zicht te houden op het cultuurhistorisch areaal, zal het erfgoed gemonitord moeten worden en zullen de objecten moeten worden opgenomen in onderhoudssysteem.

 

Leefomgeving en het erfgoed

Erfgoed en leefomgeving zijn twee elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in het heden. Door de drie elementen (erfgoed, landschap en ruimtelijke kwaliteit) in samenhang te bezien, wil het waterschap bijdragen aan het doorgeven van ons mooie landschap aan de volgende

generaties en zorgen dat nieuwe objecten zich hechten in de omgeving. Tegelijkertijd kan het erfgoed bijdragen aan de zichtbaarheid van het waterschap in de leefomgeving. Erfgoed kan bovendien gecombineerd worden met opgaven waarmee wij momenteel geconfronteerd worden en zodoende het draagvlak voor maatregelen vergroten. Het erfgoed kan ten slotte een koppelkans zijn voor andere opgaven, waardoor een extra plus gerealiseerd kan worden.

 

Samen werken aan erfgoed

Het erfgoed van het waterschap is kenmerkend voor de omgeving. Het is tevens een bindmiddel met diezelfde omgeving, doordat bewoners en partners ook geven om het erfgoed. Vanuit de betrokkenheid bij het erfgoed en het eigenaarschap van dat erfgoed, zal het waterschap waar mogelijk de omgeving actief te betrekken.

Het erfgoed biedt het waterschap kansen op de drie verschillende focuspunten. Om de kosten voor de zorg te beperken, kan gebruik worden gemaakt subsidies. Voor wat betreft de leefomgeving kan bij projecten gebruik worden gemaakt van oude elementen of restanten van cultuurhistorische waarde. Het hergebruik van elementen kan het project een extra plus geven, wat de leefomgeving ten goede komt. Innovatie biedt de kansen om samen met (kennis)partners nieuwe technieken toe te passen die het erfgoed te goede komen en/of erfgoed koppelen aan andere opgaven.

 

Geen bezwaar/beroep

De vaststelling van dit beleid is een besluit van algemene strekking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen géén bezwaar en beroep open staat.

 

Voor nadere informatie

Het document kunt u links van deze tekst vinden. Voor toelichting op dit document raden wij u aan een afspraak te maken met de heer L. (Leendert) Visser, Adviseur strategie en beleid. Dit kan via het algemene telefoonnummer (050) 304 89 11.