Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 12945Beschikkingen | afhandelingHertme, realiseren 6 knotwilgen langs waterloop WL01104

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

H.J.W.M. Olde Meule te Hertme voor het realiseren van beplanting, bestaande uit 6 knotwilgen, op de rechteroever op een afstand van circa 5 meter uit de boveninsteek en over een lengte van 43 meter (7 meter uit elkaar) langs de waterloop WL01104 (afvoervak AV14465), ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Borne, sectie M, nummer 410.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart 

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2029975.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 16 november 2020