Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 12865Overige overheidsinformatieAlgemeen bestuur 25 november 2020

 

Plaats en tijdstip

 

Op 25 november 2020 vergadert het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen.

 

In verband met de Corona-maatregelen vergadert het bestuur digitaal in plaats van fysiek in het waterschapshuis te Almelo.

 

De openbare digitale vergadering start om 19.00 uur. Voor het live volgen van deze vergadering kunt u contact opnemen door te mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl. U ontvangt dan de benodigde informatie.

 

Agendapunten

 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Installatie fractieondersteuner Martin Horris

3. Verslag vergadering 7 oktober 2020 + actiepuntenlijst

4. Vragenhalfuur

5. Ingekomen stukken en mededelingen

6a. Bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2020, inclusief tweede begrotingswijziging 2020 en Programmabegroting (PB) 2021-2024

6b. Belastingverordeningen 2021 (voortvloeiend uit de begroting 2021-2024)

7. Aanpassing belastingstelsel

8. Grondbeleid

9. Vergroeningsstrategie

10. Educatiestrategie

11. Aangepaste bestuurlijke werkwijze

12. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2020

13. Herziening Keur waterschap Vechtstromen

14. Sluiting

 

Ter inzage legging

 

De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op de website www.vechtstromen.nl