Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 12835Overige overheidsinformatieOpenbare vergadering algemeen bestuur Waterschap Limburg op 25 november 2020

Op woensdag 25 november 2020 om 15.00 uur vindt een openbare vergadering plaats van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via het YouTubekanaal van Waterschap Limburg.

Agenda

1 ALGEMEEN

1.1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

1.2 Afscheid van de heren G. IJff en R.E.W.M. Dupont

1.3 Toelating nieuwe AB-leden de heren G.P. Roelofs en M.E.J.J. Wijnhoven en burgercommissielid mevrouw W.A.M. Robles-Mulder (AB-voorstel 2020, nummer 54)

1.4 Spreekrecht toehoorders

1.5a Conceptbesluitenlijst openbare vergadering algemeen bestuur 30 september 2020 (AB-voorstel 2020, nummer 55)

1.5b Lijst van toezeggingen aan het algemeen bestuur; stand van zaken per 11 november 2020

1.6 Ingekomen stukken (AB-voorstel 2020, nummer 56)

2 INFORMATIEF

2.1 Voortgangsrapportages over Q2-2020 voor Programma HWBP en Dijkversterkingen Maaswerken (AB-voorstel 2020, nummer 57)

2.2 Mededeling inzake inbreng Waterschap Limburg als onderdeel van het DHZ-bod fase 2 2022-2027 (AB-voorstel 2020, nummer 58)

3 HAMERSTUKKEN

3.1 Toetreding gemeente Mook en Middelaar tot BsGW (AB-voorstel 2020, nummer 59)

3.2 Rechtmatigheidscontrole in het kader van de jaarrekeningcontrole 2020 - Controleprotocol en Normenkader (AB-voorstel 2020, nummer 60)

3.3 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Waterschap Limburg (AB-voorstel 2020, nummer 61)

4 BESPREEKSTUKKEN

4.1 Aanwijzing nieuw lid in algemeen bestuur Waterschapsbedrijf Limburg (AB-voorstel 2020, nummer 62)

4.2 Najaarsrapportage 2020 (AB-voorstel 2020, nummer 63)

4.3 Begroting 2021 (AB-voorstel 2020, nummer 64)

4.4 Belastingverordeningen/tarieven 2021 (AB-voorstel 2020, nummer 65)

4.5 Aanpassing belastingstelsel (AB-voorstel 2020, nummer 66)

5 OVERIG

5.1 Rondvraag en sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?

Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de AB-vergadering aan bij de dijkgraaf via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl, onder vermelding van het agendapunt of niet geagendeerd onderwerp waarover u wilt inspreken. De verzoeker vermeldt in zijn of haar verzoek naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook vragen we u om een kopie van de inspraaknotitie (een schriftelijke weergave van wat u tijdens de vergadering wilt zeggen) zodat deze als bijlage aan de besluitenlijst kan worden toegevoegd. Het inspreken gebeurt niet anoniem, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat uw naam niet genoemd mag worden zowel tijdens het inspreken als in de besluitenlijst van de vergadering.

Informatie

De vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op de website van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl). Hebt u vragen, neem dan contact op met Bestuursondersteuning via bestuursondersteuning@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 17 november 2020

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf