Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2020, 12827Beschikkingen | afhandelingLonnker, uitstroomvoorziening WL00303

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van gemeente Enschede voor het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening voor schoon (overtollig) hemelwater afkomstig van de brandweerkazerne aan de Heidevlinder (ter hoogte van de kruising met de Gronausestraat) te Glanerbrug. Dit perceel is kadastraal bekend Lonneker, sectie F, nummer 6702.

Het hemelwater wordt via (de wadi / vijver op het perceel en) de uitstroomvoorziening geloosd op waterloop WL00303 (afvoervak: AV04959). De uitstroomvoorziening heeft een diameter van 20 cm en wordt aangelegd op de linkeroever van WL00303.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2029587.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 12 november 2020