Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2020, 12793Plannen | overigWatervergunning voor de uitbreiding van het bouwwerk Strandhotel Westduin te Koudekerke

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet en de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 een watervergunning verleend voor het realiseren van een extra verdieping op het Strandhotel Westduin te Koudekerke.

Het besluit ligt vanaf 12 november 2020 tot en met 10 december 2020 ter inzage bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 te Middelburg, elke werkdag

van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken.

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat bezwaar open bij het dagelijks bestuur van het

waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het  bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen

van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus

90006, 4800 PA Breda.