Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2020, 12771Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpnota voorkeursalternatief en milieueffectrapport fase 1 hoogwaterbescherming en beekherstel Thorn-Wessem

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maken bekend dat voor het project hoogwaterbescherming en beekherstel bij Thorn-Wessem een ontwerpnota voorkeursalternatief is vastgesteld. Van 17 november tot en met 28 december 2020 ligt de ontwerpnota voorkeursalternatief samen met het milieueffectrapport Fase 1 ter inzage en kan een ieder een zienswijze daarover naar voren brengen.

Achtergrond

Waterschap Limburg, het Rijk, de provincie Limburg en de betrokken gemeenten werken samen met de omgeving aan diverse verkenningen voor hoogwaterbescherming en beekherstel, waaronder die bij Thorn-Wessem. Bij Thorn-Wessem wordt de hoogwaterbescherming vorm gegeven door dijkversterking vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma en een zgn. “systeemmaatregel” van het Deltaprogramma Maas. Deze systeemmaatregel houdt verband met de waterbergende werking van het binnendijkse gebied tussen de dorpskernen Thorn en Wessem. De beekherstelopgave komt voort uit het WB21 beleid (voorkómen van wateroverlast vanuit regionale watersystemen).

Bij de besluitvorming wordt rekening gehouden met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt. Waterschap Limburg is trekker van de verkenning. De verkenningsfase wordt naar verwachting in februari 2021 afgerond met een definitieve nota voorkeursalternatief. Daarna volgt de planuitwerkingsfase waarin Waterschap Limburg een projectbesluit op grond van de Omgevingswet vaststelt. Het projectbesluit Omgevingswet is onderworpen aan goedkeuring door de provincie Limburg. Tevens is provincie Limburg bevoegd gezag voor het milieueffectrapport (MER).

Op 10 november 2020 is de ontwerpnota voorkeursalternatief vastgesteld door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Het voorkeursalternatief bestaat uit een ruimtelijk tracé van de waterkering, een duiding van het type waterkering met de uitwerking van de systeemmaatregel en een ruimtelijk tracé voor de beekherstelopgave. Het MER voor het dijktraject Thorn-Wessem wordt in twee fasen opgesteld. Het MER Fase 1 is tijdens de verkenningsfase opgesteld en presenteert milieu-informatie op basis waarvan een voorkeursalternatief (VKA) kan worden vastgesteld. Het MER Fase 1 wordt nu samen met de ontwerpnota voorkeursalternatief ter inzage gelegd. Tijdens de planuitwerkingsfase wordt het MER Fase 2 opgesteld. In het MER Fase 2 worden de mogelijke inpassingsvarianten van het vastgestelde voorkeursalternatief beschreven en beoordeeld. Het MER Fase 2 wordt later met het ontwerpprojectbesluit Omgevingswet ter inzage gelegd.

De (ontwerp)nota voorkeursalternatief betreft een bestuurlijke voorkeur en is niet een voorkeursbeslissing in de zin van de Omgevingswet. Voor het dijktraject Thorn-Wessem wordt geen voorkeursbeslissing in de zin van de Omgevingswet genomen.

Participatie

De verkenningsfase kenmerkte zich door een intensief participatieproces bij het ontwikkelen van oplossingsrichtingen. Vanaf de start van de verkenning is intensief afgestemd met de omgeving. Participatie heeft plaatsgevonden via omgevingswerkgroepen, informatieavonden, ontwerpateliers, keukentafelgesprekken, inloopspreekuren en ontwerpsessies Tijdens deze participatie momenten hebben belanghebbenden de mogelijkheid gehad oplossingsrichtingen en wensen in te brengen, die zijn meegewogen in het proces naar het voorkeursalternatief en het MER. In de verslagen van de omgevingswerkgroepen en ontwerpsessies is aangegeven op welke wijze met de ingekomen wensen en reacties is omgegaan, deze staan op de website van Waterschap Limburg www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-thorn-wessem. Ook in de planuitwerkingsfase staan ontwerpsessies/omgevingswerkgroepen en gesprekken over de verdere uitwerking gepland.

Naast bovengenoemde contactmomenten heeft Waterschap Limburg via nieuwsbrieven en haar website gecommuniceerd over de voortgang van het dijktraject Thorn - Wessem. Tevens zijn verslagen, presentaties en kaartmateriaal van de informatieavonden op de site ter beschikking gesteld. Ten slotte is er antwoord gegeven op vragen van stakeholders, die per e-mail of telefonisch zijn gesteld.

Procedure

Gezien de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 wordt voor de dijkversterking Thorn- Wessem naar verwachting een projectbesluit conform de Omgevingswet vastgesteld door Waterschap Limburg. Dit projectbesluit moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Eerder was een projectplan op basis van de Waterwet voorzien met een vergelijkbaar proces van vaststelling en goedkeuring.

Bij de voorbereiding hiervan wordt een MER opgesteld. Als eerste stap in dit proces is voor dijktraject Thorn-Wessem in 2018 een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Daarin zijn op hoofdlijnen de dijkversterkingen en mogelijke dijkverleggingen en de alternatieven beschreven, is aangegeven welke milieuaspecten naar verwachting relevant zijn en hoe de alternatieven worden beoordeeld. Een ieder is in de gelegenheid gesteld te reageren (mondeling of schriftelijk) op het voornemen om deze projecten te gaan voorbereiden en op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De reacties zijn beoordeeld en waar nodig meegenomen in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het MER Fase 1.

Voor het dijktraject Thorn-Wessem wordt naar verwachting een passende beoordeling opgesteld om (tijdelijke) effecten op Natura 2000 gebied in beeld te brengen.

Vervolgtraject 

De ingekomen zienswijzen worden verwerkt in een nota van Antwoord en mogelijke wijzigingen of aanvullingen worden verwerkt in de definitieve nota voorkeursalternatief en/of het MER Fase 1. Tegen de nota voorkeursalternatief en het MER Fase 1 kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Tegen het projectbesluit Omgevingswet kan wel beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Hierbij kunnen alle aspecten van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de nota voorkeursalternatief, het MER Fase 1 en het MER Fase 2 aan bod komen.

In het MER Fase 2 worden de mogelijke inpassingsvarianten van het vastgestelde voorkeursalternatief beschreven en beoordeeld. Het MER Fase 2 wordt tegelijkertijd met het ontwerp-projectbesluit Omgevingswet ter inzage gelegd, waarbij het voor een ieder opnieuw mogelijk is om zienswijzen naar voren te brengen.

Inzien stukken

De ontwerpnota voorkeursalternatief, het MER Fase 1 en de daarbij horende stukken liggen ter inzage van 17 november 2020 tot en met 28 december 2020. De stukken kunnen op werkdagen worden ingezien bij de volgende instanties op de daar geldende openingstijden na een telefonische afspraak:

1. de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, telefoon (043) 38 99 999;

2. het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond, telefoon (088) 88 90 100;

3. de gemeente Maasgouw Markt 36 te Maasbracht, telefoon (0475) 852 500.

Mochten maatregelen in verband met het Corona-virus ertoe leiden dat u een locatie niet kunt bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan (telefoon (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of mevrouw J. Simonis (telefoon (043) 389 7498 j.simonis@prvlimburg.nl. In overleg met u wordt er dan voor gezorgd dat u de stukken toch kunt inzien.

De ontwerpnota voorkeursalternatief, het MER Fase 1 en de bijbehorende stukken worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad). Daarnaast worden de stukken gepubliceerd op de website van Waterschap Limburg, www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/.